Loading...

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Chia sẻ:

Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị & Khu công nghiệp có nhu cầu mua vật tư phục vụ sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Trân trọng kính mời các đơn vị, cá nhân tham gia chào giá cạnh tranh với các nội dung sau:

1. Danh mục, số lượng và thông số kỹ thuật:

TT Tên hàng ĐVT Khối lượng dự kiến Chủng loại
1 Xi măng tấn/năm 20.000 PCB40 rời Đồng Lâm, PCB40 rời Sông Gianh, PCB40 rời Vissai, PCB40 rời Nghi Sơn, PCB40 rời Xuân Thành, PCB40 rời Thành Thắng
2 Cát m3/năm 40.000 Cát vàng
3 Phụ gia lít/năm 100.000 398 CT 3000-20M của Sika, 301 của Lotus, SK 1000 của Silkroad, Sika Plast 135VN, ROADCON SSA3000, ROADCON SR3000S
4 Than cám tấn/năm 5.500 Quảng Ninh

* Đối với than cám, yêu cầu về thông số kỹ thuật và nhiệt trị như sau:

- Thông số kỹ thuật:

Cỡ hạt
(mm)
Chất bốc
VK(%)
Độ tro
AK (%)
Độ ẩm
WTP(%)
Nhiệt trị
QK(Kcal/kg)
0 ÷ 15 6,5 ÷ 8 31.01 ÷ 35 8,5 ≤ 9 4.000

- Nhiệt trị:
- Nếu kết quả kiểm nghiệm thiếu trong khoảng 100 KCal/Kg so với nhiệt trị qui định sẽ căn cứ theo tỷ lệ thiếu nhiệt của lô hàng nhập đợt đó bù khối lượng tương ứng. 
- Nếu kết quả kiểm nghiệm thiếu trên 100 Kcal/Kg so với nhiệt trị qui định thì Bên A sẽ không nhập lô hàng đó. Bên B phải di chuyển lô hàng nhập trên ra khỏi kho của Bên A trong thời gian 07 ngày và chịu hoàn toàn chi phí di chuyển đồng thời nhập lại lô hàng khác đảm bảo nhiệt trị theo quy định. 

2. Địa điểm giao hàng: 
- Nhà máy bê tông Việt Nhật, Nhà máy gạch Dung Quất tại KCN Tịnh Phong. 
- Đối với than cám: Nhà máy gạch Dung Quất (Bình Chánh - Bình Sơn và KCN Tịnh Phong).    

3. Phương thức chào giá: 
Chào hàng giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín, một lần duy nhất. 
Thư chào giá được gửi bằng phong bì dán kín gửi trực tiếp tại phòng Hành chính - Tổng hợp hoặc qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ “Thư tham dự chào giá cạnh tranh”. Hồ sơ tham dự chào giá bao gồm:
- Tên hàng hóa, số lượng, nguồn gốc xuất xứ giá của hàng hóa (đối với cát vàng phải cung cấp giấy phép khai thác + giấy phép kinh doanh của đơn vị).
- Giá bao gồm thuế, phí vận chuyển và chi phí cân. Đơn giá chào thể hiện riêng cho từng địa điểm.

4. Thời điểm kết thúc nhận chào giá: 17 giờ ngày 12/01/2024.

5. Địa chỉ liên hệ và nhận thư chào giá cạnh tranh: 
Phòng Hành chính - Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN. 
Địa chỉ: 22 Quang Trung - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0255-3823779 
Trân trọng thông báo và kính mời các đơn vị tham gia./.

===> Xem đầy đủ tại đây.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lê Trí Viễn

TIN LIÊN QUAN