Loading...

Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Xây Dựng Đô Thị và Khu Công Nghiệp

Chia sẻ:
Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và KCN(sau đây gọi tắt là Công ty), được xây dựng trên cơ sở Điều lệ của Công ty, phù hợp và không trái Luật Doanh Nghiệp, Luật Tài Chính, Luật Dân Sự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.Áp dụng cho mọi tổ chức trong Công ty từ Ban Giám Đốc, các đơn vị, phòng ban và mọi cá nhân từ Giám đốc đến các nhân viên và người lao động trong Công ty.

Liên hệ ngay
TIN LIÊN QUAN