Luật Xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014; Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13
 

Các tin khác