Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 12/4/2019, tại Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đến tham dự đại hội, có sự góp mặt đầy đủ của các cổ đông đại diện cho hơn 99,75% cổ phần của Công ty.

Đại hội đánh giá hoạt động SXKD năm 2018, hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III; Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và nhiệm kỳ IV; Phương án phân phối lợi nhuận 2018; Đại hội đã bầu được Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV; Với sự đóng góp sôi nổi của nhiều cổ đông, đại hội thành công tốt đẹp.

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Ông Đoàn Thanh Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty DOTHI.CO - Chủ tọa Đại hội.

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Cổ đông dự đại hội đại diện cho 99,75% tổng số vốn điều lệ. Đại hội đủ điều kiện tiến hành đúng theo luật và điều lệ Công ty.

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Đại hội thống nhất và biểu quyết thông qua các Nghị quyết

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Gửi phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV cho cổ đông trước đại hội.

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV ra mắt trước Đại hội

đại hội cổ đông dothi.co 2019

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ra mắt trước Đại hội

đại hội cổ đông dothi.co 2019

đại hội cổ đông dothi.co 2019

đại hội cổ đông dothi.co 2019

đại hội cổ đông dothi.co 2019

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Thời gian chi trả cổ tức: Kể từ ngày 16/4/2019

Địa điểm chi trả cổ tức:
Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp
Địa chỉ: Số 22 Quang Trung, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 02553 823 779                      Fax: 02553 823 779

Thủ tục chi trả:
Quý cổ đông nhận cổ tức mang theo giấy CMND/hộ chiếu, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Trường hợp quý cổ đông nhờ người khác nhận cổ tức thì ngoài giấy tờ trên cần có giấy ủy quyền hợp pháp.

Các tin khác