Quy trình làm việc Bê tông thương phẩm

Đăng ngày: 22/6/2016

Trước khi nhận hàng cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng công ty kiểm tra hàng hoá bằng trực quan ( Độ bám bẩn, kích thước hạt..), chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng của lô hàng. Theo từng đợt nhập hàng ( lô sản xuất ) sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: Thành phần hạt, khối lượng riêng, khối lượng thể tích, hàm lượng bùn bụi sét, độ nén dập, khối lượng thể tích xốp, hàm lượng thoi dẹt, …

1. Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu:

a. Xi măng:

Trước khi nhận hàng cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng công ty kiểm tra thông tin hàng hoá: (Chủng loại, quy cách, trạng thái bảo quản, chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng…). Theo từng đợt nhập hàng (lô sản xuất) sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: cường độ nén, độ mịn, độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích, khối lượng riêng… đồng thời cùng với nhà cung cấp lập biên bản lấy mẫu niêm phong lưu tại phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng để kiểm tra đối chứng nếu có yêu cầu.

b. Đá dăm, cát:

Trước khi nhận hàng cán bộ kỹ thuật của phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng công ty kiểm tra hàng hoá bằng trực quan ( Độ bám bẩn, kích thước hạt..), chứng chỉ chất lượng xuất xưởng, số lượng của lô hàng. Theo từng đợt nhập hàng ( lô sản xuất ) sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý gồm: Thành phần hạt, khối lượng riêng, khối lượng thể tích, hàm lượng bùn bụi sét, độ nén dập, khối lượng thể tích xốp, hàm lượng thoi dẹt, … đồng thời cùng với nhà cung cấp lập biên bản lấy mẫu niêm phong lưu tại phòng thí nghiệm và quản lý chất lượng để kiểm tra đối chứng nếu có yêu cầu. Đối với đá dăm trên cơ sở kết quả thí nghiệm, khi nhập kho sẽ phân loại dựa trên cơ sở cỡ hạt và cường độ đá gốc để phục vụ cho việc sản xuất bê tông cho từng công trình có yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

2. Thiết kế cấp phối bê tông:

Để phục vụ sản xuất bê tông thương phẩm hàng ngày hoặc khi có yêu cầu của khách hàng về việc thiết kế cấp phối bê tông có các yêu cầu kỹ thuật cho từng công trình công ty sẽ phối hợp với phòng thí nghiệm có chuyên ngành để thiết kế cấp phối và thực hiện các bước:

  • Lấy mẫu các loại vật liệu theo yêu cầu, tiến hành gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý nhằm cung cấp số liệu đầu vào khi tính toán thiết kế cấp phối bê tông đồng thời đánh giá chất lượng vật liệu có thoã mãn yêu cầu kỹ thuật hay không.
  • Thực hiện tính toán và tiến hành phối trộn cấp phối đã tính toán, làm các thí nghiệm (độ sụt, khối lượng thể tích …) đồng thời đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại phòng thí nghiệm hoặc đúc mẫu để kiểm tra cường độ nén tại trạm bê tông dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.
  • Hồ sơ kết quả thí nghiệm vật liệu và thiết kế cấp phối thành phần vật liệu bê tông xi măng sẽ được cung cấp cho khách hàng.

 

Cung cấp bê tông thương phẩm

a) Thí nghiệm độ ẩm vật liệu (Đá, cát) định kỳ theo từng thời gian trong ngày, điều chỉnh tỷ lệ thành phần trong cấp phối bê tông sản xuất. Kiểm soát chất lượng bê tông trong khi sản xuất: Trước mỗi ca sản xuất và định kỳ 1 giờ một lần khi sản xuất bê tông, phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng sẽ cử cán bộ tiến hành lấy mẫu làm thí nghiệm xác định độ ẩm của cốt liệu (cát, đá). Dựa vào kết quả thí nghiệm sẽ điều chỉnh cấp phối cung cấp cho vận hành trạm và vô hiệu hóa cấp phối cũ.

b) Lấy mẫu – Thí nghiệm mẫu – Kiểm tra chất lượng bê tông tại hiện trường, lưu trữ hồ sơ chất lượng bê tông:

c) Đo độ sụt – Kiểm tra các tiêu chuẩn của bê tông theo hợp đồng:Khi xe vận chuyển bê tông đến công trường, nhân viên phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra độ sụt cho từng xe và những thí nghiệm khác theo hợp đồng cung cấp.

d) Lấy, đúc mẫu và lập biên bản đúc mẫu tại công trình:Khi cung cấp bê tông cho khách hàng, cán bộ phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng sẽ tiến hành lấy và đúc mẫu bê tông theo TCVN 3105: 1993 dưới sự chứng kiến của nhà thầu thi công và tư vấn giám sát. Số lượng mẫu đúc phải tuân thủ theo TCVN 4453:1995 hoặc yêu cầu kỹ thuật của dự án nếu có quy định. Ghi chép đầy đủ thông tin lấy mẫu, đúc mẫu vào biên bản đúc mẫu và có ký xác nhận của các bên. Khi đúc mẫu xong cán bộ được phân công có trách nhiệm bảo quản khuôn, mẫu và chuyển về phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng của công ty để bảo dưỡng theo quy định.

e) Làm các thí nghiệm và lưu trữ hồ sơ chất lượng bê tông:
Cán bộ phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng có trách nhiệm theo dõi công việc của dự án, công trình mà mình được phân công bao gồm:

  • Theo dõi tuổi mẫu của bê tông và đề xuất trưởng phòng để làm thí nghiệm nén mẫu hoặc thực hiện kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật khác của bê tông (độ chống thấm...) theo hợp đồng cung cấp.
  • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ về chất lượng bê tông đúng nơi đã được quy định gồm: kết quả thí nghiệm cường độ, kết quả thiết kế cấp phối bê tông, thí nghiệm cốt liệu…
  • Trưởng phòng phòng kỹ thuật và quản lý chất lượng hoặc người được uỷ quyền kiểm tra, soát xét và làm thủ tục bàn giao hồ sơ chất lượng cho khách hàng.

Tin liên quan:
» Thành lập chi nhánh mới NHÀ MÁY BÊ TÔNG VIỆT - NHẬT (12/6/2017)
» Cung cấp Bê tông thương phẩm (20/9/2016)
» Quy trình sản xuất bê tông tươi (24/6/2016)
 
QUẢNG CÁO
Tổng lược truy cập:3826
Đang online:1

Close